Johdanto

(Introduction)

Kiitos, että käytit aikaasi Academic Work Arvioinnin suorittamiseen.
Toivomme, että seuraavasta raportista on sinulle hyötyä. Raportti perustuu suorittamaasi arviointiin ja Academic Workin viitekehykseen.

Thank you for taking the time to complete the evaluation by the Academic Work.
We hope that the next report will be useful to you. The report is based on the assessment carried out by the Academic Work and the reference frame.

Pätevyysprofiili

(Qualifications Profile)

Etsit luontaisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä luot aktiivisesti uusia suhteita liiketoimintaverkostoosi. Näet mahdollisuuksia verkostosi ja erilaisten toimintojen välillä. Tästä johtuen osaat tarttua tilaisuuksiin myös silloin, kun muut eivät samassa tilanteessa niitä huomaa. Saat energiaa uusien asiakkaiden etsimisestä, samalla kun vaalit olemassa olevia asiakassuhteita.

Naturally you are looking for new business opportunities, and actively create new relationships liiketoimintaverkostoosi. You can see the possibilities for your network and between different activities. As a result, you know how to seize opportunities, even when others are not in the same situation they find out. For more energy to finding new customers, while the election existing customer relationships.

Motivoidut pitkän aikavälin tavoitteiden suunnittelusta sekä mahdollisen lopputuloksen havainnoimisesta. Keskityt mielelläsi visioihin ja pitkän aikavälin strategiaan. Työstät suunnitelmiasi ja tavoitteitasi mieluiten ajan kanssa.

Motivated the design of long-term objectives and possible outcome of noting. You concentrate your mind's vision, and long-term strategy. Work on your plans and goals, preferably with time.

Teet nopeita päätöksiä ja pitäydyt niissä, vaikka tietoa olisi rajallisesti tai olosuhteet olisivat haastavat. Osoitat hyvää arvostelukykyä ja kunnioitat muiden tapaa toimia. Otat tarvittavat henkilöt mukaan päätöksentekoon ja varmistat, että he saavat riittävästi tietoa.

You make quick decisions and keep following them, even if the information should be limited or conditions are challenging. You show good judgment and respect other ways of working. You take the necessary persons in decision-making and ensure that they are adequately informed.

Edustat yritystä uskottavasti ja annat itsestäsi nöyrän ja välillä varsin lauhkean vaikutelman, erityisesti epätavallisissa tilanteissa. Et aina ilmaise mielipiteitäsi, vaan kuuntelet mieluummin muiden näkemyksiä. Pidät kehonkielesi hillittynä, eikä viestintätapasi ole päällekäyvä.

Represent a company in a credible and humble and you give yourself the impression of a very temperate, particularly in unusual situations. You will always be your opinion, but prefer to listen to the views of others. You restrained body language and the way you communicate not pushy.

Uusien tavoitteiden tunnistaminen ja asettaminen on sinulle mieluista. Jos osa tehtävistäsi on muita tärkeämpiä, suoritat ne valmiiksi äärimmäisen keskittyneesti. Asetat omalle työllesi jatkuvasti uusia, haastavia tavoitteita. Keskityt aina tavoitteisiin myös haasteita kohdatessasi.

Identifying and setting of new targets is pleasing to you. If part of your tasks is more important, they are made ready for the utmost concentration. You set your own your work constantly challenging new objectives. Always focus on the objectives of the challenges you encounter.

Suunnittelet, organisoit ja priorisoit työsi tehokkaasti. Luot selkeitä rakenteita, joista on hyötyä myös muille. Asetat kohtuullisia aikarajoja ja pyrit pitämään niistä kiinni.

You plan, organize and prioritize your work effectively. You create clear structures for the benefit of others as well. You set reasonable time limits, and you seek to hold on to them.

Noudatat työn vaatimia laatustandardeja. Olet työssäsi tarkka yksityiskohtien huomioimisesta. Pyrit varmistamaan, ettei mitään jätetä sattuman varaan.

You will comply with the quality standards required by the job. You work precise attention to detail. You aim to ensure that no left to chance.

Analysoit ongelmat ja erittelet ne pienempiin osiin. Yrität aina ymmärtää asioiden väliset yhteydet ja pyrit panostamaan oikeisiin asioihin. Ymmärrät, mitä eri ratkaisuista seuraa ja löydät tehokkaimman tavan toimia.

You will comply with the quality standards required by the job. You work precise attention to detail. You aim to ensure that no left to chance.

Kirjoittaessasi ilmaiset aina itseäsi tyylikkäästi ja selkeästi. Tarkistat aina kirjoittamasi ja tekstisi on kielellisesti ja kieliopillisesti oikein. Olet ylpeä siitä, että laadit korkealaatuisia asiakirjoja. Tarkistat kaiken vielä toisenkin kerran ja varmistat, että viestintätapasi sopii tilanteeseen ja kohdeyleisölle.

As you type, always express yourself elegantly and clearly. You check whenever you type and text is linguistically and grammatically correct. You are proud that you create high-quality documents. You check everything a second time and make sure that the communication met suits the situation and the target audience.

Kannat aina täyden vastuun tekemisistäsi riippumatta siitä, miten onnistunut lopputulos on. Kannat vastuuta myös yhteisistä tuloksista ja teet kaiken tarvittavan, jotta organisaatio pääsisi tavoitteisiinsa. Myönnät virheesi avoimesti ja korjaat ne huolellisesti.

Strains always full responsibility for our actions, no matter how successful the outcome is. Positions of responsibility also common results and do everything necessary in order to organizational goals. You admit your mistakes openly and fix them carefully.

Toimit erittäin itsevarmasti ja luotat itseesi, vaikka tietosi ja kokemuksesi olisivatkin rajallisia. Kokeilet uusia ideoita ja viihdyt mukavuusalueesi ulkopuolella.

Provide a very self-confident and trust in yourself, even if your knowledge and experience would be limited. And experiment with new ideas and you enjoy outside the comfort zone.

Olet aloitteellinen ja keksit uusia tapoja tehdä asioita. Pyrit toimillasi kohti toivottua tulosta. Perustelet selkeästi, miksi on syytä ryhtyä toimenpiteisiin.

You take the initiative and invented new ways of doing things. You aim toimillasi towards the desired result. clearly justifies why it is necessary to take action.

Kannat yksin vastuun omasta työstäsi, lähestyt asioita jäsennetysti ja tähtäät kohti asettamiasi tavoitteita. Pystyt toteuttamaan asioita ilman muiden myötävaikutusta. Pystyt toimimaan niin itsenäisesti, että et tarvitse ennalta määriteltyjä käytäntöjä tai opastusta.

Strains sole responsibility for their own job, you approach things in a structured way and a're aiming towards your goals. You'll be able to take things without the assistance of the other. You'll be able to work independently so that you do not need to practice or guidance on pre-defined.

Olet paksunahkainen, ja toimit stressaavissakin tilanteissa tyynesti ja hillitysti. Näet, mitkä asiat ovat tärkeimpiä ja keskityt niihin. Säilytät realistisen näkökulman asioihin, vaikka työtaakka olisi raskas.

You are thick-skinned, and delivered calmly and soberly in stressful situations. You can see what things are most important and focus on them. You keep a realistic perspective on things, even if the workload would be heavy.

Toimit tehokkaasti myös tilanteiden muuttuessa, ja sopeudut uusiin olosuhteisiin tulosten kärsimättä. Tylsistyt luultavasti muita helpommin, jos kaikki toimii liikaa rutiinilla. Teet joskus muutoksia vain saadaksesi hieman vaihtelua.

Delivered effectively to changing situations and adapt to new circumstances without compromising the results. Probably get bored more easily than others, if everything works too much routine. You make some changes only to a slight variation.

Pystyt tekemään kovasti töitä, olet omistautunut tehtävillesi ja valmis uhraamaan työllesi aikaa ja energiaa. Säilytät motivaatiosi ja tehokkuutesi vastoinkäymisistä ja pettymyksistä huolimatta. Osaat keskittyä tavoitteisiin ja teet töitä, kunnes projekti on valmista tai tavoitteet saavutettu.

You'll be able to work hard, you are dedicated to the task and willing to sacrifice their time and energy to your work. You keep your motivation and efficiency, despite the setbacks and disappointments. You are able to focus on your goals and you work until the project is completed or objectives have been achieved.

Osaat työskennellä yhdessä muiden kanssa. Huomioit muiden mielipiteet, taidot ja saavutukset. Solmit ja kehität ihmissuhteita. Kuuntelet muita, osaat kommunikoida ja ratkaiset konfliktit rakentavasti.

You will be able to work together with others. Notes on other people's opinions, skills and achievements. Signing and develop relationships. You listen to the other, you know how to communicate and deal with conflicts in a constructive way.

Kykenet luultavasti hyvään suulliseen ilmaisuun. Et pohdi viestintää turhan perusteellisesti, koska sinusta on itsestään selvää, että yleisö ymmärtää viestisi oikein.

You will be able probably to good oral expression. You do not discussed communication too thoroughly, because you are self-evident, that the public will understand your message correctly.

Olet ulospäin suuntautunut ja sosiaalinen työympäristössä. Panostat löytääksesi tulosten saavuttamisen kannalta tärkeät henkilöt.

You are outgoing and social environment. You bet important to find people for the achievement of results.

Sinulla on itsevarmuutta, vakautta ja kykyä itsetutkiskeluun. Pyrit näkemään ihmissuhteet oikeissa mittasuhteissa. Pyrit pitämään yksityiselämän ja työn erillään. Toimit kuhunkin tilanteeseen sopivalla tavalla. Uskallat ilmaista mielipiteesi silloinkin, kun ne eroavat muiden näkemyksistä.

You have the self-confidence, stability and the ability to self-reflection. You aim to see relationships in perspective. You aim to keep private life and work separate. Provide each situation in an appropriate manner. You dare to express your opinion, even when they are different from others' views.

Looginen testi mittaa loogista ja analyyttista kyvykkyyttä eli kykyä nähdä asioiden mahdolliset seuraukset eri tilanteissa ja konteksteissa. Testissä ei ole aikarajaa, mutta eri tehtävät vaihtelevat vaikeusasteiltaan. Tuloksiasi on verrattu normiryhmään (henkilöitä, jotka ovat tehneet testin aiemmin), ja tuloksesi on yli keskiarvon. Tämä tarkoittaa, että kykenet todennäköisesti näkemään asioiden mahdolliset seuraukset nopeammin kuin muut ja sinulla on keskitasoa parempi valmius työskennellä ja tehdä analyysia strategisella tasolla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kykenet yleensä ottamaan eri näkökulmia ja lähestymistapoja ongelman ratkaisuun tai strategian esittämiseen.

The logical test measures logical and analytical ability, ie the ability to see the potential consequences of things in different situations and contexts. The test has no time limit, but for various tasks ranging from the severity of the evening. The results are compared with the norm group (people who have done the test in the past), and your score is above average. This means that you are able to most likely see the potential consequences of things faster than others, and you have a medium level of readiness to work better and to make analysis at the strategic level. In practice, this means that you are able to usually take different perspectives and approaches to solving the problem or the presentation of the strategy.

Personality profile provided by Academic Work

 

I have tested on Myers-Briggs as between ENTP and IFTJ.  Some information regarding my "personality type" is below.  Fun to listen to.